Uw winkelkar

Uw winkelkar bevat geen items

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

1.    Toepasselijkheid

2.    Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.    Prijzen en verzendkosten

4.    Bestelling en betaling

5.    Levering en leveringstijd

6.    Retourneren

7.    Garantie en aansprakelijkheid

8.    Overmacht

9.    Persoonsgegevens

10.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.  Links

12.  Zet- en drukfouten

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van IDEE13 en op alle met IDEE13 aangegane overeenkomsten en leveringen.

2.    Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

3.    Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4.    Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door IDEE13 ingestemd is.

5.    Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IDEE13 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

6.    IDEE13 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.

7.    Door het gebruik van de internetsite van IDEE13 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1.    Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.    Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

4.    De Koper en IDEE13 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van IDEE13 zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

5.    Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. IDEE13 garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

1.    Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.

2.    Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.    De koper is de prijs verschuldigd die IDEE13 in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door IDEE13 worden gecorrigeerd.

4.    Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

5.    Bezorging
Optie 1: Afhalen, De koper kan het aangekochte producten zelf komen afhalen op een overeengekomen tijdstip. 
Optie 2: Bezorgservice
* Verzendkosten pakketten tot 30kg binnenland, voor het verzenden van pakketen tot 30kg tot het formaat van 1,75x78x58 cm werken wij met PostNL, DHL of een koeriersdienst.
Pakketpost: €6,95
Pakketpost orders boven de €150,- gratis verzending.

*Transportkosten Meubeltransport, kwetsbare artikelen en producten boven de 30kg.
Meubelen (kasten, tafels en krukken e.d.), kwetsbare (breekbare) artikelen en producten boven de 30kg worden niet verzonden per post, deze worden door ons zelf geleverd of door onze transporteur.
Transportkosten orders boven de €150,- gratis verzending.

Voor zendingen naar het buitenland worden de desbetreffende tarieven gehanteerd.

4. BESTELLING EN BETALING

1.    Zodra u bij IDEE13 een bestelling heeft gedaan, ontvangt u een factuur per e-mail. In deze factuur ziet u uw bestelling met factuurbedrag inclusief verzendkosten en BTW.

2.    Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling of iDEAL. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekeningnummer IBAN NL10RABO0190552786, BIC RABONL2U t.n.v. IDEE13. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Indien het factuurbedrag niet binnen 7 dagen is ontvangen vervalt direct de bestelling. IDEE13 kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD 

1.    Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft IDEE13 ernaar om bestellingen binnen 4/5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. IDEE13 kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 14 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd. 

2.    Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, laat IDEE13 u dit per e-mail weten en zal hierbij aangeven wanneer het weer op voorraad is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 

3.    Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.    IDEE13 verzendt haar artikelen met uiterste zorg. Verzendingen zijn ten allen tijde voor risico van de koper. IDEE13 is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken aan de artikelen. U kunt uw pakket wel aangetekend laten verzenden. Deze kosten komen voor rekening van koper. Laat IDEE13 dit tijdig per e-mail weten. 

5.    Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. RETOURNEREN

1.    U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@spam-protectidee13.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1.    IDEE13 garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

2.    Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

3.    IDEE13 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van IDEE13. IDEE13 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 

4.    Indien IDEE13, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

5.    Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

o    indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van IDEE13 of de fabrikant zijn verricht 

o    indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt

o    indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruikt

o    indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

6.    De koper is gehouden IDEE13  te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen IDEE13 mochten doen gelden,voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan IDEE13 te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht IDEE13 zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

7.    Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

8. OVERMACHT

1.    In geval van overmacht is IDEE13 niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

2.    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. PERSOONSGEGEVENS

1.    IDEE13 zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. IDEE13 neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan Rechtbank Limburg en is enkel Nederlands Recht van toepassing.

11. LINKS

1.    De site van IDEE13 kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft IDEE13 geen invloeden en is daarvoor niet verantwoordelijk.

12. ZET- EN DRUKFOUTEN

1.    IDEE13 is niet verantwoordelijk voor eventuele zet- en/of drukfouten.